PRIVACY VERKLARING

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSVERKLARING (AVG)

Just Imagine Hypnotherapy, gevestigd aan de Thomas Schwenckestraat 32, 2563 BZ te ’s-Gravenhage, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

www.justimaginehypnotherapy.nl

+31611001444

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Just Imagine Hypnotherapy neemt de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u desondanks een andere ervaring hebben, neem dan contact op via info@justimaginehypnotherapy.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Just Imagine Hypnotherapy verwerkt persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: voor- en achternamen, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer & emailadres.

GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Welzijn & gezondheid. Deze informatie wordt tijdens de diensten verstrekt door Just Imagine Hypnotherapy verstrekt door cliënten om optimaal gebruik te maken van de dienstverlening van Just Imagine Hypnotherapy.

MET WELKE DOELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

De persoonsgegevens worden verwerkt met als doel het afhandelen van betalingen, nieuwsbrief verzending, contact m.b.t. diensten, informeren m.b.t. dienstwijzigingen, offertes op maat maken.

Voor een goede behandeling is het daarnaast noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik eventueel, met uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

HOE LANG BEWAREN WE PERSOONSGEGEVENS?

Just Imagine Hypnotherapy bewaart de gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Standaard gegevens: fiscale bewaartermijn, 7 jaar. Gevoelige gegevens opgedaan tijdens dienstverlening: deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Just Imagine Hypnotherapy verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien vereist voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Just Imagine Hypnotherapy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

GEGEVENS INZIEN, CORRIGEREN OF WIJZIGEN

Client heeft recht om zijn/haar/hun gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiernaast behoudt client het recht om evt. toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar/hun persoonsgegevens door Just Imagine Hypnotherapy en het recht tot gegevensoverdraagbaarheid. U kunt bij ons een verzoek indienen om de gegevens in een computerbestand naar u, of naar een ander door u genoemde organisatie, te sturen. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van uw toestemming stuurt u naar info@justimaginehypnotherapy.nl. Wij vragen dan ter bescherming van uw privacy, om een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Binnen 4 weken reageren wij op uw verzoek.